บุคลากร

               

 

 

 

 

นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
ปทส. เชื่อมและประสาน

หัวหน้างานกิจกรรม

       
        รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ว่าที่-ร.ต.-วิทยา-สายลาด-ชช.jpg

นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์

ค.ม. การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน

 

นางสุภัคสา  ศิริชนะ

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

 

นายคุณากร ผ่านสำแดง

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

ว่าที่ ร. ต. วิทยา สายลาด

วศ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

  รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ชัยวัฒน์-เหล่าบุตรสา.jpg     รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นายรัฐฉัตร-จันทป-ช่างยนต์.jpg  

นายกฤตนันท์  สันติวงศกร

ค.อ.บ. อุตสาหการ

 

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

 

นายอธิวัฒน์  สารโพคา

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่อง

 

นายรัฐฉัตร  จันทป

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายจีระวุฒิ  ประกอบดี

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

       

นายนัฐวัฒน์  วงษา

ว.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายอนุชิต  มุงคุณการ

วศ.บ. เครื่องกล

 

นายปัญจพล  ทัดเทียม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

       

นายวีรชัย คำมา

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

 

นางสาวพัชรา สุภาวงษ์

 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

 

นายฐาปกรณ์ กองษร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นายเฉลิมชัย ติดชม

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นางสาวบุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

       

นางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล

 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นางสาวสาวิตรี คำศิริ

 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นายสามารถ เวชอุดม

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

 

นายสุรชาติ วิชาชัย

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

       

นายประเสริฐ ไกรษี

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ

อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นายอนุสรณ์ จารุกมูล

วทม. อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์

 

นายสุกาย เกื้อทาน

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

 

นายชนาธิป ชุนรัมย์

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

       

นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

 

นายสุภภณ สวาดิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นางสาวเอมอร สิมาทอง

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวรัชฎาเนตร สุรำไฟ

วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์

 

นายอิทธิพล นราชัย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

      รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวณภัสนันท์-กำลังหาญ.jpg  

นายภาสกร วงศ์จันทร์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

 

นางกัลยากร อมรคำตัน

บช.บ. การบัญชี

 

นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

บธ.บ. การบัญชี

 

นางสาวณภัสนันท์ กำลังหาญ

บช.บ. การบัญชี

 

นายพีรพงศ์ สายสีนวล

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

      รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ประชาธิป-สำเภา.jpg    

นางสาวภัทรวริน บุญทา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายธานินทร์  สันตะวงษ์

วท.บ. เคมี

 

นางพนมพร  ถนอมพันธ์

 

นายประชาธิป  สำเภา